GDPR & Personuppgiftspolicy

Hagmans Golv & Färg AB (556322-4731), hädanefter ”Hagmans”, är ett företag som bedriver butiksförsäljning av produkter inom golv, kakel och färg, samt även säljer entreprenadtjänster inom samma områden.

Vid kontanta köp av varor i butik kommer Hagmans normalt endast att spara sedvanliga kassauppgifter för bokföringsändamål. Om du dock önskar förvärva saker ur butiken på kredit, mot senare betalning på faktura, kommer Hagmans kräva att du lämnar namn, personnummer och kontaktuppgifter i syfte att kunna ta betalt samt, i förekommande fall även för att kunna erhålla en kreditupplysning innan köp på kredit medges. De uppgifter som erhållits vid en kreditupplysning kommer att raderas omedelbart efter att Hagmans fattat beslut om huruvida Hagmans tänker tillåta köp på kredit eller ej. Övriga uppgifter kommer endast behandlas under den tid och på det sätt som krävs enligt gällande redovisningslagstiftning.

Om du ger ditt samtycke därtill, kommer de personuppgifter du lämnat till Hagmans i samband med ett köp mot faktura även att behandlas i Hagmans kundlista fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Behandlingen kommer endast ske i syfte att underlätta framtida kreditköp, så att du inte vid varje enskilt köptillfälle måste lämna samtliga uppgifter. Du är aldrig tvingad att lämna samtycke, och ett nekat samtycke kommer inte att påverka dina möjligheter att ingå avtal med Hagmans.

Om du har lämnat ett samtycke till Hagmans har du alltid rätt att i efterhand återkalla det. Samtycke återkallas enklast genom att kontakta Hagmans per post eller e-post på adressen nedan. Ange vilket samtycke du vill återkalla i ditt e-postmeddelande. Ett återkallat samtycke får endast effekt på sådan behandling av personuppgifter som sker efter återkallandet.
För det fall du förvärvar en vara som säljs med en garanti, kommer uppgifter om ditt köp att behandlas under den tid som garantin varar för att Hagmans ska kunna vara behjälpligt vid framtida reklamationer.

I de fall du korresponderar med Hagmans innan köp av en vara eller tjänst, kommer korrespondensen att sparas under den allmänna reklamationstiden för den köpa varan eller tjänsten.
Vid köp av tjänster kommer därutöver sedvanliga faktureringsuppgifter att inhämtas från dig och sparas under den tid som krävs enligt gällande redovisningslagstiftning. Vid ROT-arbeten inkluderar detta alltid personnummer.

I de fall en vara eller tjänst har köpts mot faktura, äger Hagmans rätt att i förekommande fall sälja fakturan till en tredje part. I så fall kommer också de uppgifter som krävs för att denna tredje part ska kunna fakturera dig att delges den tredje parten.

Utöver vad som angetts ovan kommer inga personuppgifter som behandlas av Hagmans att delges tredje man annat än för revisionsändamål, samt i den utsträckning personuppgifterna skapas genom kommunikation via kanaler administrerade av tredje man, t.ex. tele- och e-postkommunikation.

Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som Hagmans lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om du anser att Hagmans agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen.

Personuppgiftsanvarig för uppgifterna är:
Hagmans Golv & Färg AB, 556322-4731
Åkerstagatan 2C
827 30 Ljusdal
Tel: 0651 – 100 14
Mail: butik@hagmansgolv.se